बंद

महसुल / दंडाधिकार शाखा

कार्यालयाचे नांव : जिल्हाधिकारी कार्यालय,परभणी

पत्ता  : जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्टेशन रोड, परभणी

विभाग प्रमुख : जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी

महसुल विभाग : औरंगाबाद महसुल विभाग

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनिस्त : महसुल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य

कार्यक्षेत्र : परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि परभणी जिल्ह्यातील सर्व तालुके

विशिष्ठ कार्य :

 • मा.जिल्हादंडाधिकारी व मा. अपर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयीन कामात मदत करणे
 • शस्त्र परवाना मंजुर करणे – नामंजुर करणे व शस्त्र विषयक सर्व बाबी
 • पोलीस गोळीबार,कैद्यांची जेल मध्ये मृत्यु याबाबत दंडाधिकारी चौकशी करण्याचे आदेश देणे
 • बोगस डाँक्टर पुनर्विलोकन समीती संदर्भात कार्यवाही करणे
 • माहितीचे अधिकारा खालील प्रकरणे
 • महात्मा गांधी तंटा मुक्त गांव मोहीम अमंलबजावणी
 • पेट्रोलीयमपदार्थ अ,ब,क साठा करण्यास नाहरकत दाखले देण्याबाबत. प्रस्तावांची छाननी करणे
 • पेट्रोलियम पदार्थ साठा करण्यास परवानगी देण्याबाबत. छाननी करणे
 • सामाजिक व राजकीय खटले मागे घेणे बाबत. शासनाकडे पाठविण्याच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करणे .
 • कैद्यांची संचित रजा- मुदतपुर्व मुक्ततेसाठी कारागृग अधिक्षक यांच्याकडे शिफारस करणे
 • उपविभागीय पोलीस अधिकारी दैनदिनी
 • राज्य उत्पादन शुल्क यांच्याकडील प्रकरणे
 • शस्त्र परवाना अर्ज चौकशीसाठी पाठविणे
 • शस्त्र खरेदी विक्रीस मंजुरी देणे
 • शस्त्र परवाना क्षेत्र वाढविणे बाबत.
 • बिगरपरवाना शस्त्र बाळगल्याबद्दल दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यासाठी परवानगी देणे.
 • शस्त्राची नोंद परवान्यावर करणे – केलेली रद्द करमे
 • शस्त्र खरेदीसाठी मुदतवाढ देणे
 • अनामत असलेल्या शस्त्राची किमंत निश्चित करणे.
 • सरकार जमा असलेल्या व किंमत झालेल्या शस्त्राची विक्री करणे
 • मृत शस्त्र परावाना धारकांची नोंद नोंदवहीत ठेवुन साक्षांकित करणे
 • शस्त्र परवाना नुतणीकरण करणे
 • विवीध न्यायालयाकडुन प्राप्त आदेशाप्रमाणे मुद्देमालाची विल्हेवाट लावणे.
 • बोगस डाँक्टर पुनर्विलोकन मासिकपत्र.
 • मा. उच्च न्यायालय नोटीस बजावणे,प्राँव्हटी अहवाल पाठविणे व इतर न्यायीक बाबी.
 • पासपोर्ट खालील कार्यवाही.
 • कायदा व सुव्यवस्था कामी कार्यवाही
 • जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियमाखाली मनाई आदेश जारी करणे
 • जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता यांची मागणी केल्यास त्याची नेमणुक करणे
 • उपोषण,रस्तारोको,आत्मदहन, इ.आंदोलनाचे अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचे दृष्टीने कार्यवाही करणे.
 • फटाका परवाना प्रस्तावाची मंजुरीसाठी छाननी करणे व नुतणीकरण करणे
 • विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या.
 • सिनेमा व्यतीरिक्त इतर मनोरंजन कार्यक्रमास परवानगी देणे.
 • वृत्तपत्र टायटल व्हेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन व अनुषंगीक काम.
 • आठवडी बाजार मंजुरी व बंद बाबत आदेश.
 • खादयगृग परवान्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांच्या मंजूरीबाबत छाननी करणे.
 • खाद्यगृह परवाना नुतणीकरण करणे.
 • विस्फोटक- पेट्रोलियम कायद्याखाली दाखल झालेल्या खटल्याबाबत दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल करणे.
 • तक्रारी अर्ज व अन्य संकिर्ण विषया बाबत निपटारा करणे
 • पुर्व चारित्र्य. पडताळणी करणे
 • ध्वनीप्रदूषण कायद्याची अंमलबजावणी संदर्भात कार्यवाही करणे.
 • कार्यकारी दंडाधिकारी व उपविभागीय कार्यालयातील फौजदारी प्रकरणांचा आढावा घेणे व मासिक पत्रके तयार करणे
 • अनु.जाती- जमाती प्रतिबंधरक कायद्याखालील अमंलबजावणी करणे.
 • पुतळा उभारणीस परवानगी देणे