District Collector Orders

District Collector Orders
Title Date Download/Link
2018-19 Madhil Pinyachya Panyachya Tanchai Nivarnarth Tatpurati Purak Nal Yojana Ghenyas Manjuri Tq. Purna 26/02/2019 Download(406 KB)
2018-19 Madhil Pinyachya Panyachya Tanchai Nivarnasathi Nal Yojna Vishesh Durusti Prastavas Prashaskiy Manyata Tq.Gangakhed 25/02/2019 Download(328 KB)
2018-19 Madhil Pinyachya Panyachya Tanchai Nivarnasathi Nal Yojna Vishesh Durusti Prastavas Prashaskiy Manyata Govindpur Tq. Parbhani 22/02/2019 Download(165 KB)
2018-19 Madhil Pinyachya Panyachya Tanchai Nivarnasathi Nal Yojna Vishesh Durusti Prastavas Prashaskiy Manyata Dharkhed Tq. Gangakhed 22/02/2019 Download(164 KB)
2018-19 Madhil Pinyachya Panyachya Tanchai Nivarnasathi Nal Yojna Vishesh Durusti Prastavas Prashaskiy Manyata Parbhani Taluka 22/02/2019 Download(332 KB)
2018-19 Madhil Pinyachya Panyachya Tanchai Nivarnasathi Nal Yojna Vishesh Durusti Prastavas Prashaskiy Manyata Sonpeth Taluka 06/02/2019 Download(3 MB)
2018-19 Madhil Pinyachya Panyachya Tanchai Nivarnarth Tatpurati Purak Nal Yojna Ghenyas Manjuri Milane Babat Taluka Palam 06/02/2019 Download(3 MB)
2018-19 Madhil Pinyachya Panyachya Tanchai Nivarnasathi Nal Yojna Vishesh Durusti Prastavas Prashaskiy Manyata Pathri Taluka 06/02/2019 Download(3 MB)
2018-19 Madhil Pinyachya Panyachya Tanchai Nivarnasathi Nal Yojna Vishesh Durusti Prastavas Prashaskiy Manyata Selu Taluka 06/02/2019 Download(3 MB)
2018-19 Madhil Pinyachya Panyachya Tanchai Nivarnasathi Nal Yojna Vishesh Durusti Prastavas Prashaskiy Manyata Jintur Taluka 06/02/2019 Download(3 MB)