Close

Shri Shyam Madnurkar

Tahsil Office, Purna

Email : tahsildarpurna[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar, Purna
Phone : 02452-255173